Användarvillkor

STANDARDFÖRETAGSVILLKOR OCH KUNDINFORMATION

I. Standard affärsvillkor
 1. Grundläggande bestämmelser
  1. Följande affärsvillkor är tillämpliga på alla kontrakt som du ingår med oss ​​som leverantör. Om inte annat överenskommits utesluts, om det behövs, dina egna villkor.
  2. En "konsument" i betydelsen av följande föreskrifter är varje fysisk person som slutar en juridisk transaktion som i överväldigande omfattning inte kan hänföras till vare sig hans kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. Termen 'affärsman' avser varje fysisk person, juridisk person eller juridiskt ansvarigt partnerskap som slutar en juridisk transaktion i enlighet med sin oberoende yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.
 2.  Lagval, plats för fullgörande, jurisdiktion
  1. Tysk lag ska gälla. Detta lagval gäller bara för kunder om det inte leder till att skyddet återkallas genom de obligatoriska bestämmelserna i det land där respektive kund har sin vanliga bostad (principen om tveksamhet) ).
  2. Om du inte är en konsument, utan en affärsman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig institutionell fond, är vår affärsort behörighetsorten och platsen för fullgörande av alla tjänster som följer av verksamheten relationer som finns med oss. Samma villkor gäller för situationer där du inte är förknippad med en allmän jurisdiktionsplats i Tyskland eller EU, liksom situationer där bostadsorten eller den vanliga bostadsorten inte är känd vid tidpunkten för förfarandet. . Detta har ingen betydelse för förmågan att vädja till domstolen som är associerad med en annan jurisdiktionsort.
  3. Bestämmelserna i FN: s konvention om avtal för internationell försäljning av varor är uttryckligen inte tillämpliga.
 3. Individuellt designade produkter
   1. Du ger oss lämplig information, text eller data som är nödvändiga för att anpassa varorna via online-beställningssystemet eller via e-post utan onödigt dröjsmål efter att avtalet ingåtts. Alla möjliga specifikationer som vi kan utfärda angående filformat måste beaktas.
   2. Du är skyldig att se till att du inte överför data vars innehåll kränker externa parters rättigheter (särskilt upphovsrätt, namn- och varumärkesrättigheter) eller bryter mot befintliga lagar. Du befriar oss uttryckligen från alla påståenden som är relaterade till denna fråga som kan komma att tas upp av externa parter. Detta gäller även de kostnader som är förknippade med eventuell juridisk representation som kan bli nödvändiga i detta avseende.
   3. Vi kontrollerar inte överförda data för textnoggrannhet. I detta avseende tar vi inget ansvar för fel.
  • Avtalets ingående
   1. Föremålet för kontraktet är försäljning av produkter och/ eller tillhandahållande av reparationstjänster.
   2. Så snart du placerar respektive produkt på vår webbplats, kommer vi att skicka ett bindande erbjudande till dig om att ingå ett kontrakt via online -kundvagnssystemet under de villkor som anges i artikelbeskrivningen.
   3. Köpeavtalet sker via online -kundvagnssystemet enligt följande:
    • Produkterna och/ eller reparationstjänsterna som är avsedda att köpas flyttas till "kundvagnen". Du kan välja kundvagnen med lämpliga knappar i navigeringsfältet och göra ändringar där när som helst.
    • Efter att ha öppnat sidan "Kassa" och angett dina personuppgifter samt betalnings- och leveransvillkor visas slutligen beställningsdata igen som en orderöversikt.
    • Om du använder ett omedelbart betalningssystem (t.ex. PayPal/PayPal Express, Amazon Payments, omedelbar överföring) som betalningsmetod, kommer du antingen till orderöversiktssidan i vår onlinebutik eller vidarebefordras till webbplatsen för snabbleverantören betalningssystem.
    • Om du vidarebefordras till det relevanta direktbetalningssystemet, välj och/eller ange dina uppgifter efter behov. Slutligen, på webbplatsen för leverantören av snabbbetalningssystemet eller, efter att du har skickats tillbaka till vår onlinebutik, kommer beställningsdata att visas som en orderöversikt.
    • Innan du skickar beställningen har du möjlighet att granska eller ändra (du kan också använda knappen "Tillbaka" i din webbläsare) all information på beställningssammanfattningssidan eller att avbryta köpet.
    • Genom att klicka på knappen "Lägg beställning tillsammans med betalningsskyldighet" för att skicka ordern, förklarar du att du accepterar ordern på ett juridiskt bindande sätt genom vilket köpeavtalet äger rum.
   1. Du är inte bunden av dina frågor angående skapandet av ett erbjudande som har förmedlats till oss. Vi ger dig ett text- och bindande erbjudande (t.ex. via e-post), som du kan acceptera inom 5 dagar.
   2. Genomförandet av ordern och sändning av alla detaljer som krävs för att ingå avtalet sker via e-post, på ett automatiserat sätt. Följaktligen måste du se till att den e-postadress som du har deponerat hos oss är den korrekta och att mottagandet av respektive e-post är garanterat. I synnerhet måste du se till att respektive e-post inte blockeras av ett SPAM-filter.
   1. Tillhandahållande av tjänster vid reparationer
    1. I den mån reparationsrelaterade tjänster är föremål för kontraktet är vi skyldiga att utföra reparationsrelaterade aktiviteter som följer av servicebeskrivningen. Vi ska tillhandahålla dessa tjänster med all samvete, antingen personligen eller genom en extern part.
    2. Du är skyldig att samarbeta. I synnerhet måste du beskriva defekten som påverkar enheten så utförligt som möjligt och göra den defekta enheten tillgänglig.
    3. Du måste stå för kostnaderna för att skicka den defekta enheten till oss.
    4. I den mån ingen annan period anges i respektive erbjudande eller under lämplig knapp ska reparationer, inklusive tilldelning av enheten för frakt, utföras inom 5-7 dagar efter mottagandet av enheten som ska repareras (dock endast för förskottsbetalning efter tid för din betalningsinstruktion).
    5. Om du utnyttjar din uppsägningsrätt i enlighet med avsnitt 648 (1) BGB kan vi kräva en schablonavgift på 10% av den överenskomna avgiften om prestanda ännu inte har börjat. Detta gäller dock endast den lagstadgade ångerrätten om du först utnyttjar din uppsägningsrätt efter återkallelseperiodens utgång. Du kommer att bära bevisbördan för att visa att vi har haft inga eller väsentligt lägre kostnader.
   2.  Behållningsrätt, reservation för äganderätt
    1. Du kan endast utöva en kvarhållningsrätt om situationen i fråga innebär krav som härrör från samma avtalsförhållande.
    2. Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen är betald i sin helhet.
   3.  Garanti
    1. De lagstadgade garantirättigheterna är tillämpliga.
    2. Som konsument ombeds du att omedelbart kontrollera produkten för fullständighet, synliga defekter och transportskador så snart den levereras och omedelbart lämna dina klagomål skriftligen till oss och rederiet. Även om du inte följer denna begäran har det ingen inverkan på dina juridiska garantikrav.

    II. Kundinformation

   4. Säljarens identitet
    • Företagsadress:
    Yano by Easy life Industry LTD
    • E-postadress : info@yano.se
   5. Alternativ tvistlösning: ons under  https://ec.europa.eu/odr .
   6. Leveransvillkor
   7. Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol (ODR-plattform), som kan strida mot
    1. Leveransvillkor, leveransdatum och befintliga leveransbegränsningar, om tillämpligt, kan hittas genom att klicka på lämplig knapp på vår webbplats eller i respektive offert.
    2. Om du är en konsument regleras följande enligt lag: Risken för att den sålda varan av misstag förstörs eller försämras under transporten går bara över till dig när varan i fråga levereras, oavsett om fraktverksamheten är försäkrad eller inte. Detta villkor gäller inte om du självständigt har beställt ett transportföretag som inte har specificerats av oss eller en person som på annat sätt har utsetts att utföra fraktverksamheten.
   8. Information om avtalets ingående
   9. De tekniska stegen i samband med ingåendet av kontraktet, själva kontraktets ingående och korrigeringsalternativen utförs i enlighet med föreskrifterna "kontraktsslutning" i våra vanliga affärsvillkor (del I.).

   10. Avtalsspråk, spara texten i kontraktet
    1. Avtalsspråk ska vara engelska.
    2. Den fullständiga texten i kontraktet sparas inte hos oss. Innan ordern skickas, via online - kundvagnssystemet kan avtalsdata skrivas ut eller sparas elektroniskt med webbläsarens utskriftsfunktion. Efter att beställningen har mottagits av oss skickas orderdata, de lagstadgade uppgifterna om distansförsäljningskontrakt och de vanliga affärsvillkoren till dig via e-post.
    3. Du kommer att få all avtalsinformation skickad inom ramen för ett bindande erbjudande i skriftlig form, till exempel via e-post, för offertförfrågningar utanför onlinekorgssystemet, som kan skrivas ut eller sparas elektroniskt på ett säkert sätt.
    http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf .

   11. Huvuddragen i produkten eller tjänsten
   12. De viktigaste egenskaperna hos varorna och/eller tjänsterna finns i respektive offert.

   13. Säkerhet och lösenord
   14. Om du lägger en beställning på vår webbplats krypterar det kreditkortsnumret du skickar före överföring över Internet med hjälp av SSL -krypteringsteknik (Secure Socket Layer). Denna teknik fungerar bäst när webbplatsen visas med Microsofts Internet Explorer® eller Netscape Navigator®. Ingen överföring av data över Internet eller något annat nätverk kan dock garanteras vara 100% säker. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att skydda personlig information när vi har mottagit den.
    Delar av webbplatsen (t.ex. vår medlemsregistrering och adressbok) kan kräva registrering och inloggningsprocesser där du väljer ett användar-ID och lösenord (tillsammans "lösenordet"). Lösenord som tillhandahålls av oss är företagets konfidentiella egendom och kan användas av dig enbart för din individuella användning av webbplatsen (och i övrigt enligt vad som anges av oss). Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för alla lösenord och för alla aktiviteter som sker med ditt lösenord, oavsett om du har godkänt det eller inte. Du godkänner att omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt lösenord eller dina konton.
   15. Priser och betalningsarrangemang
    1. De priser som nämns i respektive erbjudande representerar totala priser, liksom fraktkostnaderna. De inkluderar alla priskomponenter, inklusive alla oförutsedda skatter.
    2. Försändelsekostnaderna som uppstår ingår inte i köpeskillingen. De kan ses genom att klicka på lämplig knapp på vår webbplats eller i respektive offert, visas separat under beställningstransaktionen och måste dessutom bäras av dig, i den mån gratis leverans inte bekräftas.
    3. Om leverans sker till länder utanför Europeiska unionen kan vi drabbas av orimliga merkostnader, till exempel tullar, skatter eller överföringsavgifter (överförings- eller valutavgifter som bankerna tar ut), som du måste bära. 
    4. Du måste också bära kostnaderna för överföringar i fall där leveransen sker till en EU -medlemsstat, men betalningen initieras utanför Europeiska unionen.
    5. De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas genom att klicka på lämplig knapp på vår webbplats eller visas i respektive offert.
    6. Om inget annat anges för respektive betalningsmetod, betalas fordringar som härrör från avtalet som har ingåtts omedelbart.
    1. Lagstadgad garanti
    2. Ansvaret för defekter regleras av "garanti" -bestämmelserna i våra allmänna affärsvillkor (del I). 

    3. Uppsägning
    4. Information om uppsägning av kontraktet och villkoren för uppsägning finns i avsnittet ”Reparation” i våra allmänna affärsvillkor (del I) och i den enskilda offerten.
     Dessa SBT: er och kundinformation skapades av advokaterna som är specialiserade på IT -lag
     och kontrolleras ständigt för juridisk överensstämmelse. advokaterna som är specialiserade på IT -lag garanterar texternas rättssäkerhet och tar ansvar för att varningar utfärdas.